وقت بازی

لیست دستاوردهای نسخه PlayStation 4 گیم Assassin’s Creed Origins منتشر انجام گرفت • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

گیم Assassin’s Creed Origins تا تعداد روز دیگر به صورت حتمی منتشر خواهد انجام گرفت و پایانی هشدارات منتشر انجام گرفته از این گیم نوید عنوانی زیبا را خواهند داد که می تواند یک بار دیگر سری محبوب Assassin’s Creed را به روزهای اوج باز گرداند.

به تازگی نیز در صفحه PSNProfiles لیست دستاوردهای این گیم منتشر انجام گرفته هست. نام و توضحیات دستاوردها نکته خاصی از گیم را افشا نمی کند که این موضوع هوشمندی ساخانومدگان گیم را نشان می دهد. به صورت حتم نام و توضیحات برخی از این تروفی ها نظر بعضی از مخاطبین را جلب خواهد کـــرد. به عنوان مثال برای تکمیل دستاوردی به نام Namaste باید از سیستمی به نام Dawn & Dusk برای افزایش سرعت تا ۳۰ بار هستفاده نمایید. که این نوع توضیح می تواند به این معنا باانجام گرفت که گیمباز می تواند برای رسیدن به ساعتی خاص در طول شبانه روز از این سیستم هستفاده نماید و به تدریج این تروفی را نیز بدست آورد.

کارگردان گیم Assassin’s Creed Origins یعنی جناب آقا اشرف اسماعیل بارها تاکید کـــرده هست که ماموریت های گیم تنها حکم پر کـــردن نقشه گیم را نخواهند داشت و تایم صرف کـــردن برای تکمیل آنها قطعا ارزشمند خواهد بود. اما جالب اینجهست که یکی از دستاورد های گیم Old Habits به معنای عادات قدیمی می باانجام گرفت و برای تکمیل آن باید به پایانی مناطق نقشه سفر کنید که این موضوع میتواند انتقادی کوچک از طرف کارگردان گیم به ناشر عنوان یعنی Ubisoft باانجام گرفت.

لیست تکمیل این دستاورد ها را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:

Earn Them All!
Earn every trophy.
First Steps
Complete the Prologue.
I’m Just Getting Started
Complete Main Quest “Aya”.
The Sea
Complete Main Quest “Pompeius Magnus”.
The Scarab
Complete Main Quest “The Scarab’s Lies”.
The Hyena
Complete Main Quest “The Hyena”.
The Crocodile
Complete Main Quest “The Crocodile’s Jaws”.
The Lizard
Complete Main Quest “The Lizard’s Face”.
The Siege
Complete Main Quest “The Aftermath”.
Wake Up!
Complete Main Quest Dream Sequence.
Almost There
Complete Main Quest “The Final Weighing”.
The End
Complete the last Main Quest.
I’m a Legend
Be equipped with only Legendary equipment.
I’m Done Learning
Activate a Master ability.
Overheating
Witness raining bugs in the desert.
For Those About to Die…
Complete all arena events in the Krokodilopolis Arena.
Fatality!
Finish an arena boss with an Overpower Attack.
Ben-Hur
Win the first Hippodrome tournament.
Road Rage
Destroy an opponent in a Hippodrome race.
The Harder They Fall
Defeat the war elephants Qetesh & Resheph.
Slasher
Kill 3 enemies with one hit.
The Arrow Whisperer
Kill an enemy with the predator bow from more than 60 meters while controlling the arrow.
Words of Wisdom
Complete all hermit locations.
Circle of Life
Feed a predator with a corpse.
Seven Farmers
Complete Side Quest “Seven Farmers”.
The Festival
Complete Side Quest “Lady of Slaughter”.
Shadow of Egypt
Kill 10 enemies in a row without being detected.
Smash!
Destroy 100 breakable objects.
I Know My Land
Defog the whole map.
Raider of the Lost Tomb
Complete a tomb.
I Can See My House From Here!
Reach the “Top of the World” in the Black Desert territory.
Set-up Date
Bring a tamed lion to a crocodile.
Where’s My Black Flag?
Defeat 8 Ship Captains.
Reporter
Take 1 photo in 5 different territories.
Overdesign
Kill a poisoned level 35+ enemy with the torch in less than 30 seconds.
Free as a Bird
Use the eagle for a total of 30 minutes.
Triathlete
Swim for 1500m, ride for 40km and run for 10km.
Archer of the Month
Headshot kill an enemy with the bow while in the air.
BOOM!
Kill 30 enemies by shooting a fire arrow at oil jars.
Rider’s Licence
Use all types of vehicle at least once.
Old Habits
Complete all locations.
Run For Your Life!
Run away from 3 fights with a hippo.
Elementary, My Dear Bayek
Solve a papyrus mystery.
Reduce, Reuse, Recycle
Sell 100 trinkets at once.
Namaste
Use Dawn & Dusk to make time speed forward 30 times.
You still need 8880…
Reach level 20.
Stargazer
Complete all 12 Stone Circles.
Master Diver
Complete 15 underwater locations.
Defy Authority
Defeat a Phylakes.
Handy Man
Craft 20 items.
Roooaaarrrrr!
Tame a lion.